Jak nám můžete pomoci

 

Proměňte své peníze v pomoc zdravotně postíženým lidem !

Finanční příspěvky - Můžete posílat jednorázově nebo prostřednictvím trvalého příkazu na účet občanského sdružení 2700208960 / 2010 . Na dar můžeme vystavit Darovací smlouvu. Lze jej uvést v daňovém přiznání ve smyslu veřejně prospěšných účelů a snížit tak základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.

Věcmi movitými - Máte doma věci, kterých se potřebujete zbavit a je vám líto je vyhodit ? Udělejte radost někomu jinému prostřednictvím daru. Podporujeme další sbírkové a charitativní akce.

Zakoupením předmětů - Plánujeme prodej ručně vyráběných předmětů z dílen zdravotně postižených lidí.

Sbírkové pokladničky - V dohledné době plánujeme rozmístění několika sbírkových pokladniček v našem okolí. Pokud máte zájem vystavit naši pokladničku ve Vašich prostorách, napište nám.

 • Fyzické osoby a poskytnutí daru

  Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
   
  Poměrně dlouhý odstavec stanovuje tyto podmínky:
  • musí se jednat o dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem v ČR nebo na území EU, Norska a Islandu,
  • u tohoto okruhu obdarovaných musí být dar použit na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, školství, policii, požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (jen pro registrované církve), tělovýchovné a sportovní, dar politickým stranám a hnutím,
  • v případě darování fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR nebo EU, Norska a Islandu se musí jednat o dary poskytovatelům zdravotních služeb, provozujících školy a školská zařízení, zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat, a to na financování těchto zařízení,
  • dar lze poskytnout i fyzické osobě – poživateli invalidního důchodu nebo nezletilému dítěti závislému na péči, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve vyhlášce k zákonu č. 182/1991 Sb., kterým se provádí zákon o sociálním zabezpečení, které nehradí zdravotní pojišťovna, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
  • lze uplatnit i dar na odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR, EU, Norska nebo Islandu,
  • úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč,
  • nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.
 •  K daňovému přiznání musí být přiloženo potvrzení o přijetí daru ( potvrzená darovací smlouva ).
   
 • Právnické osoby a poskytnutí daru

  Podmínky pro uplatnění daru u právnických osob jako odčitatelné položky od základu daně upravuje § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecná ustanovení, komu lze dar poskytnout a na jaký účel, je shodný jako u fyzických osob – viz body, které jsem uvedla výše. Liší se ale podmínky finančních limitů.
   
  U právnických osob jde tedy o tyto podmínky:
  • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,
  • nejvýše lze odečíst 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj),
  • pokud se poskytne dar středním školám a vyšším středním školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo opravy a modernizaci zařízení využívaných pro praktické vyučování, nebo vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %,
  • odpočet nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly někomu jinému (většinou je však přijímají).

 

      Více informací na email: zivotnadvedoby@seznam.cz  nebo tel.: 737 877 284